درباره ما


گروه ماشین سازی کنترل تکنیک در سال 1396 توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه فنی شهید منتظری در مشهد تاسیس شد.