کنترلـ تکنیکـ

دستگاه درب بندی پاکت

این دستگاه به روش چسب سرد بوده بوده و قادر است انواع پاکت را در مدت زمانی کوتاه و هزینه ای اندک درب بندی کند از مزایای این دستگاه تنظیم آسان و اپراتوری ساده آن است وب سایت گروه ماشین سازی کنترل تکنیک: http://controltechnic.ir مهندس علومی: 09155065245 مهندس نواری:09105005289