کنترلـ تکنیکـ

دستگاه توزین زعفران

این دستگاه با دقت صدم گرم برای توزین زعفران ساخته شده است این دستگاه جهت توزین زعفران به سفارش شرکت زعفران مصطفوی طراحی و تولید گردیده است
وب سایت گروه ماشین سازی کنترل تکنیک: http://controltechnic.ir مهندس علومی: 09155065245 مهندس نواری:09105005289