کنترلـ تکنیکـ

دستگاه درب بندی اتوماتیک به روش چسب گرم

دستگاه درب بندی اتوماتیک جعبه به روش چسب گرم با توان درب بندی 45 جعبه در دقیقه
تولید شده به سفارش شرکت فامیلا
وب سایت گروه ماشین سازی کنترل تکنیک: http://controltechnic.ir مهندس علومی: 09155065245 مهندس نواری:09105005289